Regulamin biegu

XXV OGÓLNOPOLSKIEGO „BIEG KU SŁOŃCU” O PUCHAR WÓJTA GMINY KOŁOBRZEG

Celem XXV OGÓLNOPOLSKIEGO „BIEG KU SŁOŃCU, zwanego dalej Biegiem jest popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz włączenie jak największej ilości turystów przebywających na wypoczynku w Gminie Kołobrzeg do aktywnego spędzania wolnego czasu.

I. Organizatorzy

 • Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie
 • Urząd Gminy w Kołobrzegu

II. Termin i miejsce biegu:

 • 25.07.2020 r. (sobota)
 • Biuro zawodów mieści się przy ulicy Sportowej 29, 78-131 Dźwirzyno,

III. Start:

 • godzina 9:00
 • start odbędzie się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu - na plaży w miejscowości Dźwirzyno,
 • zejście na plażę na wysokości campingu „Biała Mewa”. Miejsce to, będzie dokładnie oznakowane.
 • Uwaga: Przed rozpoczęciem biegu należy stawić się w Biurze Biegu w celu pobrania numeru startowego.
 • nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego.

IV. Trasa biegu:

 • 5km po plaży, 5 km po ścieżce rowerowo-pieszej między Grzybowem a Dźwirzynem.

V. Meta:

 • ul. Spacerowa 5, Ośrodek Wypoczynkowy Posejdon

VI. Dystans biegu:

 • 10 km.

VII. Uczestnictwo:

Do Biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy:

 • ukończyli 16 lat,
 • zarejestrowali się i wnieśli terminowo opłatę startową
 • złożyli stosowne oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu,
 • pobrali numer startowy w Biurze Biegu oraz podpisali oświadczenie uczestnika

W przypadku osoby niepełnoletniej wymagalne jest złożenie oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w Biegu z własnoręcznym podpisem w w. opiekuna/ rodzica pod oświadczeniem .

Uczestnik Biegu winien przed przystąpieniem do rywalizacji udokumentować przynależność do właściwej grupy wiekowej poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego wiek.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami , możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

VIII. Kategorie:

Mężczyźni:

 • M16 – mężczyźni 16 – 19 lat
 • M20 – mężczyźni 20 – 29 lat
 • M30 – mężczyźni 30 – 39 lat
 • M40 – mężczyźni 40 – 49 lat
 • M50 – mężczyźni 50 – 59 lat
 • M60 – mężczyźni 60 – 69 lat
 • M70+ – mężczyźni powyżej 70 lat

Kobiety:

 • K16 – kobiety 16 – 19 lat
 • K20 – kobiety 20 – 29 lat
 • K30 – kobiety 30 – 39 lat
 • K40 – kobiety 40 – 49 lat
 • K50 – kobiety 50 – 59 lat
 • K60 – kobiety 60 – 69 lat
 • K70+ – kobiety powyżej 70 lat

OSOBNA KATEGORIA:

 • Najlepszy biegacz z terenu Gminy Kołobrzeg

Kobiety miejsca I – III

Mężczyźni miejsca I – III

IX. Finansowanie :

 • koszty organizacji biegu ponosi Organizator,
 • koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy Biegu lub instytucje delegujące.

X. Zgłoszenia:

Obowiązuje limit uczestników 400 osób.

Elektroniczne na stronie www.sport.dzwirzyno.pl lub www.biegkusloncu.pl.pl oraz herkules.org.pl do 15 lipca 2020 roku do godz. 23:59 lub do osiągnięcia 400 osób opłaconych na liście startowej.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Kierownikiem Obiektów Sportowych – Rafał Łasecki ,tel. 503 044 535, e mail: rafallasecki@interia.pl, a także na stronie :www.sport.dzwirzyno.pl

XI. Opłata startowa

Do 30.06.2020 roku

 • dla osób powyżej 60. roku życia – 25,00 złotych,
 • dla pozostałych uczestników – 50,00 złotych.

Do 15.07.2020 roku

 • dla osób powyżej 60. roku życia – 30,00 złotych,
 • dla pozostałych uczestników – 60,00 złotych.

W biurze zawodów opłata wynosi 70 zł pod warunkiem, że nie zostanie osiągnięty limit 400 uczestników.

Sposoby płatności:

Opłaty przelew elektroniczny przez BLUE MEDIA

Tradycyjnie na konto: FUNDACJA HERKULES ALL SPORTS

nr konta 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087 " podaj numer rejestracji"

XII. Nagrody:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – 3 pierwsze osoby otrzymują następujące nagrody w postaci bonów pieniężnych :

 • 1 miejsce 600,00 zł
 • 2 miejsce 500,00 zł
 • 3 miejsce 400,00 zł

W poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn nagrody w postaci bonów pieniężnych:

 • 1 miejsce
 • 2 miejsce
 • 3 miejsce

W kategorii najlepszy biegacz i biegaczka z terenu Gminy Kołobrzeg kobiet i mężczyzn nagrody w postaci bonów pieniężnych:

 • 1 miejsce
 • 2 miejsce
 • 3 miejsce

UWAGA: Nagrody nie dublują się (osoba nagrodzona w kategorii generalnej nie może być nagrodzona w kategorii wiekowej.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników XXV Biegu Ku Słońcu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu zapewnienia jego bezpieczeństwa, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy ,iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Biegu jest Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 28 , 78 – 131 Dźwirzyno oraz Wójt Gminy Kołobrzeg z siedzibą przy ul. Trzebiatowskiej 48 a, 78 – 100 Kołobrzeg.
 2. Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych. Kontakt jest możliwy poprzez kontakt mailowy : fs@gmina.kolobrzeg.pl
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 5. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe uczestników będą udostępniane podmiotom zewnętrznym tylko w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa oraz współpracującym z Administratorem firmom , które w ramach realizacji umów pomagają utrzymać ciągłość działania np.dostawca poczty elektronicznej, jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych
 7. Dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 6/2017 z dnia 20.02.20717 r, przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody. Uczestnik Biegu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. Wobec przysługującego prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3 , art. 20 , art. 21 Rozporządzenia UE.
 10. Uczestnik Biegu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 11. Podanie danych osobowych przez uczestnika Biegu jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie brak możliwości uczestniczenia w XXV OGÓLNOPOLSKIEGO „BIEG KU SŁOŃCU” O PUCHAR WÓJTA GMINY KOŁOBRZEG .
 12. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz poddane profilowaniu , z uwagi na wyniki uzyskiwane podczas zawodów sportowych

Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych ,a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Organizatorów- Administratorów.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
 2. Organizator zapewnia gorącą herbatę , wodę mineralną i posiłek regeneracyjny.
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi na wynik Biegu do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł.
 5. W przypadku uznania skargi za nieuzasadnioną kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.
 6. Skargi przyjmuje Biuro Biegu. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego.
 7. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Biegu rozstrzyga sędzia główny.
 8. Jego Decyzje są ostateczne.
 9. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków NNW.

ORGANIZATOR

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem